Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM
W RADWANICACH

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r. poz. 7)
 • Zarządzenie Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.
Zasady rekrutacji

1. Do Gimnazjum w Radwanicach przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych na terenie obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia do szkoły dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem, może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
3. Kryteria naboru na wolne miejsca dla dzieci spoza obwodu dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do końca lutego.
4. Na wolne miejsca w szkole, w przypadku określonym w ust. 2 rekrutację przeprowadza się na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów w oparciu o poniższe kryteria:
1)    I etap postępowania rekrutacyjnego:

a)     wielodzietność rodziny kandydata,

b)    niepełnosprawność kandydata,

c)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde kryterium w I etapie postępowania rekrutacyjnego kandydatowi przyznaje się po jednym punkcie.

W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równorzędną liczbę punktów, a liczba kandydatów przewyższa liczbę wolnych miejsc przeprowadza się II etap postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem poniższych kryteriów:

2)    II etap postępowania rekrutacyjnego:

a)   rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki;

b)  przynajmniej jedno z rodziców pracuje w obwodzie szkoły, do której złożono wniosek;

c)   szkoła jest położona najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców;

d)  dziecko uczęszczało na zajęcia adaptacyjne w szkole;

e)   rodzic jest absolwentem szkoły;

f)   inna uzasadniona przez rodzica/opiekuna prawnego sytuacja rodzinna

Za każde kryterium przyznaje się 10 punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów z dwóch etapów postępowania rekrutacyjnego i w sytuacji, gdy liczba chętnych przekracza liczbę wolnych miejsc, o kolejności przyjęć decyduje data wniesienia wniosku.

5. Terminy postępowania rekrutacyjnego określa Dolnośląski Kurator Oświaty.

 

Terminarz rekrutacji do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

Lp. Rodzaj czynności Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjecie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 1.06.-23.06.2016r.
2. Złożenie przez kandydatów deklaracji przystąpienia w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:

 1. gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w gimnazjum ogólnodostępnym, do prób sprawności fizycznej,
 2. gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego w gimnazjum ogólnodostępnym, do sprawdzianu predyspozycji językowych,
 3. oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum, do sprawdzianu predyspozycji językowych.
3. Przeprowadzenie:a)     prób sprawności fizycznej, o której mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

b)    sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 20 i ust. 1, w tym gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:a)     prób sprawności fizycznej oraz listy kandydatów, o której mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy:

b)    sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 20i ust. 1 ustawy, w tym w gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy.

5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu. od 24 do 28 czerwca 2016r.
6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy. Do 30 czerwca 2016r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 15 lipca 2016r.
8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum. 18 i 19 lipca 2016r.
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 20 lipca 2016r.
Wymagane dokumenty na potrzeby postępowania rekrutacyjnego:

– absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie szkoły (do pobrania)

Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie musi zawierać:
a)     imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b)    imiona i nazwiska rodziców kandydata,

c)     adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata,

d)    adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.

– absolwenci szkół podstawowych spoza obwodu szkoły (do pobrania)

Do klasy pierwszej gimnazjum dzieci spoza obwodu przyjmowane są na podstawie wniosku. Wniosek musi zawierać:
a)     imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b)    imiona i nazwiska rodziców kandydata,

c)     adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata,

d)    adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają,

e)     wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych,

f)     zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów przyjęć zgodnie z zasadami przedstawionymi na stronie internetowej szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Brak możliwości komentowania

 • Archiwa

 • .

 • Maj 2019
  P W Ś C P S N
  « cze    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031